Contact US
First Energy > Contact

Contact US


Nanjing First Energy Co., Ltd.

Tel:    0086 25 8616 6575

Fax:    0086 25 8616 6570
E-mail:info@firstenergy.cn

Address:Dongyang District, Hushu Street, Jiangning, Nanjing, Jiangsu, China, 211121  (Head office)


 

Copyright: 2014 Nanjing First Energy Co., Ltd. all rights reserved.